Aktualizované: 11.5.2020

 

 

Vaše súkromie je pre upIT veľmi dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď komunikujete s našimi odborníkmi, navštívite portál www.upit.sk z počítača alebo vášho mobilného zariadenia, vytvoríte si u nás objednávku rôznych služieb.

Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť. Ak chcete preskočiť na konkrétnu časť zásad a pravidiel ochrany osobných údajov, kliknite na príslušný odkaz nižšie:

 

 

 •  OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ UPIT

 

 

I.               OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI KOMUNIKÁCII S UPIT

 

V rámci uzatvorenia a plnenia zákazníckej alebo dodávateľskej zmluvy alebo požiadavky je dôležité, aby sme dokázali správne identifikovať osoby, s ktorými máme komunikovať, ktoré majú rozličné oprávnenia a sú autorizované udeľovať pokyny a prijímať informácie pri plnení zmluvy alebo iné súvisiace informácie. Tieto osoby môžu byť zamestnancami Vašej spoločnosti alebo pracovníkmi jej dodávateľov. Z času na čas môžeme týmto osobám poskytovať aj informácie o iných podobných tovaroch a službách upIT, najčastejšie v súvise s inováciami našich služieb.

O týchto osobách spracúvame len nevyhnutné identifikačné informácie – meno, priezvisko, pracovné/služobné/funkčné zaradenie, odborný útvar miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov. Pre potreby poskytovania svojich služieb a riešenia požiadaviek môže robiť upIT záznamy z komunikácie so zákazníkmi (vrátane ich zástupcov a záujemcov o služby), najmä zápisy z osobnej komunikácie pri priamom kontakte, písomné a elektronické záznamy z komunikácie prostredníctvom telefonického spojenia, elektronickej pošty a web chat-u.

 

 1. Účely, právny základ spracúvania osobných údajov a doba spracúvania

 

 1.     Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy s upIT, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo iná osoba ktorá dotknutú osobu poverila  (napr. zamestnávateľ dotknutej osoby), pričom údaje dotknutej osoby sú spracúvané na účel identifikácie kontaktnej osoby pri komunikácii, autorizácii pokynov a iné poskytovanie informácií medzi zmluvnými stranami. 

      Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany (účastníka) – identifikácia a autorizácia komunikujúcej strany, výmena informácií a udeľovanie pokynov. V prípade poskytnutia údajov zamestnávateľom sa uplatňuje tiež osobitný predpis – §78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.

      Tieto informácie tiež používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a typov zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem upIT poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu.

 1.     Doba spracúvania osobných údajov je počas doby trvania platného zmluvného vzťahu s upIT  (po dobu, kým je dotknutá osoba druhou zmluvnou stranou poverená ako kontaktná osoba), aj po ukončení zmluvného vzťahu /odvolaní tohto poverenia, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom, po dobu splnenia danej povinnosti – zvyčajne 6 mesiacov po oznámení ukončenia zmluvy/poverenia, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

     Osobné údaje v rozsahu v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, fakturačná adresa, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti a štátna príslušnosť získané na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb budeme v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchovávať po dobu stanovenú príslušnou legislatívou a registratúrnym plánom spoločnosti, typicky desať (10) rokov od ukončenia zmluvy na základe príslušnej zmluvy alebo objednávky.

 

II.            OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI UZATVORENÍ ZMLUVY S UPIT

 

Ak ste klientom upIT alebo máte záujem sa ním stať a uzatvoriť s nami zmluvu, je pre jej uzatvorenie a plnenie potrebné, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje uvedené v zmluve. Spracovávajú sa osobné údaje, ktoré je možné zistiť z úradných dokladov klienta resp. jeho štatutárneho zástupcu, ďalej údaje, ktoré klient poskytol či už ústne alebo v predložených dokladoch v súvislosti s uzatvorením zmluvy, a tie, ktoré boli získané v rámci alebo v súvislosti s plnením zmluvy, pričom sa jedná najmä o tieto osobné údaje:

meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, e-mail ako aj telefónne čísla.

Ak za služby/produkt platíte prevodom z platobného účtu, spracovávame meno a priezvisko majiteľa účtu a číslo tohto účtu. Ak platíte priamym vkladom na náš účet, spracovávame meno a priezvisko osoby, ktorá vklad na účet zadala. Príjemcom týchto údajov sú banky, prostredníctvom ktorých systémov platba prebieha.

Súvisiace osobne identifikovateľné informácie: Pri poskytovaní našich služieb systémy vytvárajú prevádzkové, lokalizačné údaje a iné údaje generované pri poskytovaní služieb – technické záznamy o prevádzke, ktoré sú potrebné za účelom zabezpečenia funkčnosti služieb, odúčtovania, diagnostiky a riešenia reklamácií a tiež ich uchovávania za účelom plnenia zákonných požiadaviek. Prevádzkovými údajmi sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie (napríklad číslo volajúceho, číslo volaného, IP adresa alebo iný identifikátor účastníka – napr. prihlasovacie meno, dátum a čas uskutočnenia spojenia, počet prenesených jednotiek/dĺžka spojenia, záznam o prihlásení/odhlásení, lokalizačnými údajmi sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa služby. Prevádzkové a lokalizačné údaje sú predmetom telekomunikačného tajomstva. Inými údajmi potrebnými pri poskytovaní služby môžu byť údaje o type, kategórii a parametroch konkrétnej služby.[MJ1] 

 

Osobitnú kategóriu osobných údajov nespracovávame.

 

 1. Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov

 

 1. Právnym základom na spracovanie vyššie uvedených údajov je uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej bude klientovi poskytnutá služba a predzmluvné jednania. Účelom je plnohodnotné a validné poskytovanie objednanej služby. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať a na spracúvanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Neposkytnutie údajov má za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvu z dôvodu nesplnenia zákonnej požiadavky.
 2. Doba spracúvania osobných údajov je počas doby trvania platného zmluvného vzťahu s upIT, aj po jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom – zvyčajne 3 mesiace po skončení zmluvy v prípade, ak boli všetky zmluvné záväzky vyrovnané; v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia; v prípade neuzatvorenia zmluvy po márnom uplynutí 30-dňovej lehoty po prijatí objednávky.

      Osobné údaje uvedené v zmluve budeme v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchovávať po dobu stanovenú príslušnou legislatívou a registratúrnym plánom spoločnosti, typicky desať (10) rokov od ukončenia zmluvy.

      Prevádzkové a lokalizačné údaje sú uchovávané do uplynutia lehoty, počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na platbu, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

B.    SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE[MJ2] 

I.                  Webové lokality

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri vašej návšteve našej lokality zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako vy a iní návštevníci prechádzate po webovej lokalite www.upit.sk a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej lokalite, na meranie efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality. Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb. Môžu využívať pixelové značky alebo podobné technológie, aby zhromažďovali informácie o vašich návštevách na lokalitách, a tieto informácie použiť na odoslanie zacielenie reklamy. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používania údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – nájdete na lokalite Networkadvertising.org. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

 

 • ANALYTICKÉ SLUŽBY

 

 

    • Google: Služba Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.
    • Freshmarketer: Služba Freshmarketer sa používa na sledovanie anonymného správania sa užívateľov na webových lokalitách a vyhodnocovanie zmien vykonaných na webovej lokalite a ich dopad na správanie sa užívateľa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Freshmarketer.
    • Iperceptions: Služba Iperceptions sa používa na anonymný zber spätnej väzby použitelnosti webu. Pár percent náhodne vybrných návštevíkov webového sídla je vybraných, aby anonymne odpovedali na súbor štyroch otázok. Tieto odpovede sa následne anonymne ukladajú. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Iperceptions.
    • Optimizely: Služba Optimizely sa používa na sledovanie anonymného správania sa užívateľov na webových lokalitách a vyhodnocovanie zmien vykonaných na webovej lokalite a ich dopad na správanie sa užívateľa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Optimizely.
    • Hotjar: Služba Hotjar sa používa na sledovanie anonymného správania sa užívateľov na webových lokalitách a vyhodnocovanie zmien vykonaných na webovej lokalite a ich dopad na správanie sa užívateľa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Hotjar.

 

 

 • SLUŽBY RETARGETINGU

 

 

    • RTB House: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby RTB House prevádzkované spoločnosťou RTB House. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti upIT
    • eTarget: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby eTarget prevádzkované spoločnosťou eTarget. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti upIT

 

 • COOKIES

 

Aké cookies vyhodnocujeme?

    • Základné súbory cookies, tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
    • Prevádzkové súbory cookies, tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
    • Reklamné súbory cookies, slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
    • Cookies tretích strán, vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Adwords, Facebook, PAP, Exponea, Intercom, Optimizely, Zarget. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.
 1. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

upIT spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ sám, ale pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva aj odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané upIT, majú postavenie sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od upIT a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o kategórie:

 • prevádzkovateľov informačných systémov, nástrojov podporujúcich marketing, predaj, zákaznícky servis a účtovníctvo,
 • prevádzkovateľov cloudových platforiem,
 • prevádzkovateľov systémov hybridnej pošty,
 • dodávateľov zabezpečujúcich iné subdodávateľské činnosti a podslužby, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné,
 • poskytovateľov počítačových služieb a služieb súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 • prevádzkovateľov systémov call centier,
 • činnosť znalcov, advokátov, audítorov.

upIT v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou.

 

 1. AKTUALIZÁCIE PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

 1.   VAŠE PRÁVA

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od upIT prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

 

  • zistiť, či upIT Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
  • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
  • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
  • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z upIT k inému subjektu
  • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
  • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania  
  • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
  • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou

 

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom a uplatniť si vyššie uvedené práva (okrem práva podať sťažnosť na dozorný orgán), prosím, obráťte sa na nás na adrese info@upit.sk

 

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V UPIT

 

upIT  má pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť a ochranu údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne iný podnet alebo záujem uplatniť Vaše právo, ochotne Vám pomôžeme.

E-mail: info@upit.sk

Požiadavky na uplatnenie práv dotknutej osoby (podľa čl. 15 až 22 GDPR, resp.  § 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z.z.) prosím uplatňujte formou uvedenou v časti E vyššie.

 1.           IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

ITP Invest, s.r.o., Sliačska 1/D 831 02 Bratislava, IČO: 35 947 713 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka 36984/B